Puutteellinen ympäristövaikutusten arviointi vaarantaa Muonionjoen ja kansalaisten oikeudet

Tiedote 2.9.2021

“Jos viranomaiset ovat kyvyttömiä korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, kehotan asiasta huolissaan olevia kansalaisia kantelemaan suoraan komissiolle”, Heidi Hautala aloittaa.

Euroopan komissio on vastannut vihreiden europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautalan kirjalliseen kysymykseen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevan direktiivin oikeasta soveltamisesta. Hautala pyysi komissiota selventämään, tuleeko hankkeen yhteisvaikutuksia toisten hankkeiden kanssa arvioida heti kun se on mahdollista, vai voidaanko se siirtää lupamenettelyvaiheeseen, jolloin hankkeen toteuttamisvaihtoehdot eivät ole enää avoinna.

Hautalan kysymys liittyy Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeeseen, jonka ympäristöhaitat huolestuttavat alueen asukkaita ja matkailuyrittäjiä. Muonionjoen ympäristössä on meneillään useita kaivoshankkeita, joiden yhteisvaikutuksia ei tällä hetkellä tunneta.

“Hankkeiden vaikutukset ympäristöön on tunnettava tarkalleen, kun toimitaan keskellä Lapin ainutlaatuista ja herkkää luontoa. Ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä vähintään YVA-direktiivin edellyttämällä tasolla. Nykyisellään hankkeen eteneminen vaarantaa Muonionjoen vesistön ja samalla paikallisen matkailuelinkeinon”, Hautala sanoo.

Vastauksessaan komissio toteaa, että YVA-direktiivin mukaan YVA-selostukseen on sisällytettävä tiedot mm. hankkeen vaikutusten yhteisvaikutuksesta muiden käynnissä olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden kanssa, erityisesti tiedot, jotka olennaisesti liittyvät hankkeen erityisominaisuuksiin tai ympäristön erityispiirteisiin, joihin todennäköisesti kohdistuu vaikutuksia. YVA-selostuksessa on yksilöitävä ja arvioitava nimenomaan ne vaikutukset, joita hankkeella voi olla ympäristöön ja jotka liittyvät perustellun päätelmän tekemiseen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Toimivaltaisen viranomaisen on myös varmistuttava siitä, että perusteltu päätelmä on edelleen ajan tasalla, kun päätös luvan myöntämisestä myöhemmässä vaiheessa tehdään.

Hannukaisen kaivoshankkeen YVA päättyi jo 2014.  ELY oli tuolloin hyväksynyt tehdyn YVA:n vaikka olikin todennut, ettei esitettyä arviointia kaivoksen yhteisvaikutuksista Muonionjokeen yhdessä alueen muiden kaivoshankkeiden kanssa voida pitää riittävänä, ja että tämä on selvä puute YVA-selostuksessa. 

Yhteisvaikutukset Muonionjokeen yhdessä alueen muiden kaivoshankkeiden kanssa ovat yksi hankkeen tärkeimpiä arvioitavia vaikutuksia, sillä Muonionjoki on mm. Itämeren tärkein lohen lisääntymisjoki. ELY kuitenkin katsoi, että puutteellisuudet voitaisiin korjata myöhemmin täydennyksin YVA:n jälkeisissä lupamenettelyissä, vaikka lupavaiheessa hankevaihtoehto on jo valittu eikä vaihtoehtoihin voida enää vaikuttaa direktiivissä vaaditulla tavalla.

“Hannukaisen kaivoshanke on lähtenyt väärille raiteille jo heti kättelyssä. Ympäristövaikutusten arviointi on ilmeisen puutteellinen ja vanhentunut, eikä osallisille ole annettu oikeaa mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Ei kansalaisten oikeuksilla voi tällä tavalla pyyhkiä pöytää!”, Hautala toteaa.

Aikaisemmassa kysymyksessään komissiolle Heidi Hautala kysyi komissiolta, edellyttääkö kansalaisten osallistumisoikeus, että olennaiset ympäristövaikutuksia koskevat tiedot, kuten yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, saatetaan osallisten tietoon YVA:n kuluessa hankevaihtoehtojen ollessa avoinna. Tuolloin komissio vastasi yksiselitteisesti, että YVA-direktiivi edellyttää, että yleisölle, jota asia koskee, annetaan mahdollisuus osallistua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ennen hanketta koskevan luvan myöntämistä.

Eri toteutusvaihtoehtojen arviointi on aivan keskeinen osa YVA-menettelyä ja keskeisessä roolissa hankkeiden ympäristövaikutusten hallinnassa. Kaivoshankkeen tulevissa lupamenettelyissä tulee varmistaa, että kansalaisten osallistumisoikeudet toteutuvat komission osoittamalla tavalla.


Artikkelikuva: Mauri Kuru.

Facebook
Twitter
WhatsApp