Julkilausuma Tšetšenian konfliktin ratkaisemisen edistämiseksi

Suomen PEN, Suomi-Tšetšenia-seura ja Vihreä liitto ovat allekirjoittaneet julkilausuman Tšetšenian konfliktin ratkaisemisen edistämiseksi ja päättäneet perustaa eurooppalaisen verkoston järjestöistä ja ryhmistä, jotka toimivat Tšetšenian konfliktin rauhanomaisen ratkaisun puolesta.

Julkilausuma

Me, 21.1.2005 Helsingissä pidetyn kansainvälisen Tšetšenia-seminaarin järjestäjät (Confrontation of the Russian State and the Chechen People – The Role of the International Community  in the Peaceful Resolution of the Chechen Conflict):

– toteamme että Venäjän viranomaiset yrittävät ratkaista tämän konfliktin ainoastaan voiman käytöllä välttäen kaikkia mahdollisuuksia vuoropuhelun aikaansaamiseksi, joka johtaisi poliittiseen rauhanomaiseen ratkaisuun

– tuomitsemme Venäjän sen jatkaessa aseellista konfliktia Tšetšeniassa, jonka seurauksena lähes kolmannes Tšetšenian kansasta on hävitetty ja siviiliväestön jokapäiväinen elämä on mahdotonta

– toteamme, että aiheuttamalla vihaa koko tšetšeenikansaa vastaan ja syrjimällä tšetšeenejä Venäjän viranomaiset levittävät vaarallista rasisimia Venäjän yhteiskunnassa

– toteamme, että Tšetšenian eristäminen muusta maailmasta estää humanitäärisiä, ihmisoikeus- ja kansainvälisiä järjestöjä sekä eri joukkotiedotusvälineiden edustajia pääsemästä alueelle ja näin salaa Venäjän sotilašenkilöstön ja erilaisten erityisjoukkojen suorittamat kauhistavat sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan;

– ilmaisemme samalla mitä ankarimman kritiikkimme ja pettymyksemme Euroopan hallitusten ja johtajien sekä koko kansainvälisen yhteisön välinpitämättömästä ja vastuuttomasta suhtautumisesta tähän aggressioon Tšetšenian kansaa vastaan; tämä vastuuttomuus jopa ruokkii suoranaisesti terrorismia laajemmalla alueella

1. Vaadimme, että Venäjän hallitus tunnustaa vastuunsa ja lopettaa välittömästi kaikki ihmisoikeuksien rikkomukset ja muun Tšetšenian siviiliväestön vainon.

2. Vaadimme Venäjän federaation johdolta venäläisille ja kansainvälisille tarkkailijoille, riippumattomien joukkotiedotusvälineiden edustajille ja terveydenhoito- sekä humanitäärisille järjestöille vapaata pääsyä Tšetšenian tasavallan alueelle.

3. Vaadimme, että Venäjän viranomaiset lopettavat kaikki kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman median tukahduttamistoimet ja sellaisten henkilöiden pelottelun, jotka yrittävät puolustaa laillisia oikeuksiaan. Monet niistä tšetšeeneistä, jotka ovat hakeneet asialleen oikeutusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, ovat itse joutuneet vakavien ihmisoikeusloukkausten uhreiksi. Heidät on surmattu, he ovat “kadonneet” tai he ovat joutuneet kidutetuiksi. Monet merkittävät ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International, ovat laajasti raportoineet näistä väärinkäytöksistä. Olemme aivan erityisesti huolissamme FSB:n 20. tammikuuta Nizhny Novgorodissa venäläis-tšetšenialaisen ystävyysseuran toimistoon tekemästä ratsiasta ja siitä seuranneesta turvallisuusuhkasta, joka kohdistuu kyseisessä järjestössä toimiviin henkilöihin.

4. Tuomitsemme yksiselitteisesti kaikki terroriteot siviiliväestöä vastaan sekä panttivankien ottamisen ja surmaamisen Dubrovkassa ja Beslanissa. Ne, jotka ovat näiden tekojen takana (Beslan), eivät voi koskaan olla neuvottelukumppaneita. Mikään poliittinen tai muu syy ei voi koskaan oikeuttaa terroritekoja.

5. Vaadimme, että EU:n hallitukset lopulta kantavat vastuunsa ja painostavat Venäjän hallitusta suostumaan rauhanprosessiin, joka johtaisi aitoihin neuvotteluihin, joihin Venäjä hyväksyisi kaikki terrorismista kieltäytyvät ryhmät; ehdotamme, että ensimmäisenä askeleena EU nimittäisi oman erityisen Tšetšenia-edustajan.

6. Vaadimme, että EU- ja Schengen-maiden viranomaiset takaavat sellaisten henkilöiden kuten Ahmed Zakajevin, presidentti Mašadovin edustajan vapaan liikkumisen Euroopan unionin ja Schengenin alueella. Kokoontuessamme tänään Helsingissä olemme päättäneet muodostaa eurooppalaisen verkoston järjestöistä ja ryhmistä, jotka toimivat Tšetšenian konfliktin rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Olemme päättäneet lisätä yleisön tietoisuutta, jotta tämä verinen ja julma konflikti saataisiin päättymään poliittisin keinoin. Erityisesti tulemme kohdistamaan huomiomme kansallisten ja Euroopan parlamenttien jäseniin, jotta he ylläpitäisivät asiaa omissa parlamenteissaan.

Helsingissä 27.1.2005
Suomen PEN
Suomi-Tšetšenia-seura ry
Vihreä liitto rp.

***************

Declaration in english:

We, organizers of the International Seminar on Chechnya (“Confrontation
of the Russian State and the Chechen People – The Role of the
International Community in the Peaceful Resolution of the Chechen
Conflict”, held in Helsinki on 21 January, 2005:

– note that the Russian authorities are attempting to solve this
conflict with force only, avoiding any opportunity to open a dialogue in
order to find a peaceful political solution;
– condemn Russia for continuing the armed conflict in Chechnya which has
lead to the eradication of nearly one third of the Chechnyan people and
made human life impossible for the whole civilian population;

– conclude that the Russian authorities are spreading dangerous racism
in the Russian society by generating hate towards the whole Chechnyan
population and by severely discriminating against Chechnyan people;

– note that the isolation of Chechnya from the world is preventing
humanitarian, human-rights and international organisations and
representatives of independent mass media from gaining access to the
territory, hiding the dreadful war crimes and crimes against humanity
committed by the Russian military personnel and various special forces;

– express at the same time our strongest criticism and frustratration
about the indifference and lack of responsibility of the governments and
leaders of Europe and the whole international community towards this
aggression against the Chechen people; this lack of responsibility is
even directly feeding terrorism in a wider region;

1. Demand that the Russian government assumes its responsibility and
immediately stops all violations of human rights and other repression of
the civilian population of Chechnya.

2. Demand from the leadership of the Russian Federation free access for
Russian and international observers, representatives of independent mass
media and medical and humanitarian organizations to the territory of the
Chechen republic;

3. Demand that the Russian authorities stop all repression of the civil
society and independent media, and intidimidation of individuals who try
to defend their legal rights. Many of those Chechens, who have sought redress with the European Court of Human Rights have themselves become victims of serious human rights violations. They have been killed, “disappeared” or tortured. Many prominent human rights organisations, including Amnesty International, have widely reported about these abuses

In particular, we are extremely concerned about the raid of 20 January
by the FSB to the offices of the Russian-Chechen Friendship Society in
Nizhny Novgorod, and the resulting threat to the safety of the persons
connected to this organization.
4. We unequivocally condemn all attacks of terrorism against the civilian population and seizure and killing of hostages in Dubrovka and Beslan. Those who committed these acts (Beslan) can never be partners for a dialogue. No political or other cause can ever justify attacks of terrorism.
5. Demand that the EU governments finally assume their responsibility
and make the utmost pressure on the Russian government to agree to start
a peace process which will lead to real negotiations where Russia has to
accept all groups which abstain from terrorism; propose that as a first
step the EU will appoint a special envoy of Chechnya.

6. Demand that the authorities of the EU and Schengen countries must
guarantee such personalities as Ahmed Zakaev, the personal
representative of President Maskhadov, free movement within the European
Union and Schengen area.

Convened today in Helsinki, we have decided to form a European network
of organizations and groups working for a peaceful solution to the
conflict of Chechnya. We are determined to raise public awareness on the
acute need to bring this bloody and cruel conflict to and end with
political means. We will in particular address all parliamentarians,
national and European, so that they will raise the issue in their
parliaments.

Helsinki, 21 January, 2005

Finnish PEN Club
Finland-Chechnya Society
Green League of Finland

Facebook
Twitter
WhatsApp