Ydinvoimaluvasta poimittua

Tästä puhuin eilen eli E.ONin ja siten alan osaamisen poistuttua hankkeesta tilanne palannee lähtöruutuun. Ohessa poimintoja Fennovoiman ydinvoimaluvasta.[:]

Ydinvoimaluvasta poimittua

Fennovoima Oy:llä on yhdessä osaomistajansa E.ONin kanssa
käytettävissään riittävä asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi
turvallisuusvaatimusten ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Fennovoima Oy:n osakkaista E.ON on omistajana 21
ydinvoimalaitosyksikössä Euroopassa. E.ONin osaaminen kattaa kaikki
ydinvoimalaitoksen elinkaaren osa-alueet.

Fennovoiman tarkoituksena on rakentaa organisaatiotaan vaiheittain
tukeutuen vahvasti suurimman yksittäisen omistajansa, saksalaisen
energiayhtiön E.ON AG:n asiantuntijaresursseihin ja osaamiseen.

Säteilyturvakeskus pitää tärkeänä, että Fennovoimalla on jo
tarjouskilpailua ja sen jälkeisiä sopimusneuvotteluita varten riittävä
asiantuntemus turvallisuus- ja laatuasioista. Samoin on luvanhaltijan
jakamatonta vastuuta ajatellen tärkeätä, että Fennovoimalla on
rakentamislupaa hakiessaan edellytykset itsenäisesti arvioida
laitoksen turvallisuuden kannalta olennaiset kysymykset.

Fennovoimalla ei ole omaa kokemusta ydinvoimalaitoksen
käytönaikaisesta johtamisjärjestelmästä, mutta Fennovoima ilmoittaa
ottavansa ydinvoimalaitoksen johtamisjärjestelmässään huomioon E.ONin
kokemukset.

Ydinsulkuvalvonta

Selvityksessä todetaan myös, että valmisteluvaiheessa Fennovoima
luottaa ydinmateriaalivalvonnan asiantuntemuksessa pääsääntöisesti
E.ON Kernkraftin (Saksa) ja E.ON Sweden (Ruotsi) osaamiseen ja
kokemukseen.

Ydinvastuu

Myös ydinvastuuvakuutusten tai vakuuksien hankkimisessa Fennovoimalle
voi olla hyötyä siitä, että yhtiön yhtenä omistajana on merkittävä
eurooppalainen ydinvoimayhtiö E.ON.

Periaatepäätöksen voimassaolo

Tämä periaatepäätös raukeaa, mikäli ydinenergialain 18 §:n mukaista
lupaa uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen aloittamiseksi ei ole
haettu viiden vuoden kuluessa siitä, kun eduskunta on päättänyt
periaatepäätöksen voimaan jäämisestä.

Facebook
Twitter
WhatsApp