Vastaukset Apteekkarilehden kyselyyn

1. Mihin haluaisit erityisesti vaikuttaa, jos sinut valitaan Euroopan parlamenttiin? Mainitse kolme asiaa.

HEIDI HAUTALA: 1) Taloustaantuma on avannut EU:n silmät tarpeelle säännellä finanssimarkkinoita niin sisällään kuin maailmanlaajuisesti. Haluan olla mukana yrityksissä sulkea veroparatiiseja ja muutenkin tekemässä EU:sta reilumpaa toimijaa maailmantaloudessa.
2) Aion jatkossakin toimia ihmisoikeuksien puolustajana EU:n kaikessa toiminnassa. Haluan osallistua syrjimättömyyslainsäädännön kehittämiseen.
3) Avoimuuden parantaminen on brändini jatkossakin.[:]

2. Millaiseksi näet Euroopan parlamentin roolin tulevaisuudessa?

HEIDI HAUTALA: Parlamentti kasvaa lisääntyneen valtansa mittaiseksi toimijaksi. Kun se päättää pian melkein kaikesta lainsäädännöstä tasavertaisena ministerineuvoston kanssa, työtapoja pitää muuttaa avoimemmiksi. Yksittäisten esittelijöiden valtaa on parasta hieman institutionalisoida eli jakaa laajemmalle piirille. Parlamentti vahvistaa edelleen asemaansa kansalaisyhteiskunnan kumppanina.

3. Miten lisäisit EU:n päätöksenteon avoimuutta?

HEIDI HAUTALA: Juuri tällä hetkellä on tärkeää puolustaa EU:n asiakirjajulkisuutta, jota komissio ikävä kyllä yrittää heikentää. Eduskunta, oikeusministeriö ja suomalaiset EU-edustajat ovat tehneet tässä hyvää yhteistyötä avoimuuden puolustamiseksi. – toimielinten rekisterit lobbareista pitää saada pakolliseksi, vain viidennes on ilmoittautunut vapaaehtoisiin rekistereihin. Parlamentti on ollut hyvä vaatimaan komissiota ja ministerineuvostoa avoimemmaksi, mutta omalla kohdallaan sillä on pieni sokea piste, varsinkin mitä tulee EU-edustajien etuisuuksiin ja varainkäyttöön.

4. Tulisiko EU:n toimivaltaa terveysasioissa lisätä? Kyllä/ehkä/ei, perustele lyhyesti.

HEIDI HAUTALA: Toimivaltaa tulee lisätä terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä, mutta tässäkin tarvitaan enemmän terveysnäkökohtien valtavirtaistamista muihin politiikkoihin sekä ohjelmia, ei niinkään uutta terveyslainsäädäntöä. Esim. Alkoholi-, maatalous- ja liikennepolitiikalla on suuria terveysvaikutuksia, joita ei oteta päätöksenteossa huomioon.

5. Tulisiko apteekkitoimintaa säädellä jatkossakin kansallisesti? Kyllä/ehkä/ei, perustele lyhyesti.

HEIDI HAUTALA: En näe suoranaista tarvetta alan, esim. apteekkioikeuksien EU-säätelylle.

6. Pitäisikö kaikkien lääkeasioiden käsittely komissiossa keskittää terveysasioista vastaavalle pääosastolle DG Sancolle? Kyllä/ehkä/ei, perustele lyhyesti.

HEIDI HAUTALA: DG Sancolla on parhaat edellytykset huolehtia lääkeasioista keskitetysti.

7. Tulisiko potilaiden mahdollisuuksia hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan lisätä? Kyllä/ehkä/ei, perustele lyhyesti.

HEIDI HAUTALA: Potilaiden oikeudesta saada korvausta hoidosta, jota annetaan toisessa EU-maassa lienee hiljattain saavutettu hyvä linjaus, joka ei vaaranna Suomen korvausjärjestelmää.

8. Uskotko, että lähitulevaisuudessa saadaan käyttöön sähköinen lääkemääräys, joka kelpaa kaikissa EU-maissa? Kyllä/ehkä/ei, perustele lyhyesti.

HEIDI HAUTALA: Tavoite on hyvä, mutta hieman epäilen sen nopeaa toteutumista kansallisten järjestelmien yhteensovittamisongelmien takia. Pankkien EU-maksun aikaansaamiseen tarvittiin aika pitkä aika.

9. Kannatatko sitä, että EU:n komissio päättää jäsenmaiden puolesta, mitä lääkkeitä voidaan myydä koko EU-alueella ilman reseptiä? Kyllä/ehkä/ei, perustele lyhyesti.
HEIDI HAUTALA: Pidän järkevänä sitä, että reseptin tarve arvioidaan EMEAssa muun arvioinnin yhteydessä. Se on yksi hyvä perustelu EMEAn olemassaololle.

10. Miten kansalaisten luottamusta EU:hun voitaisiin parantaa? Keksi kolmen sanan slogan!

HEIDI HAUTALA: Unionin toiminta avoimeksi, osallistavaksi ja osuvaksi!

11. Millaiset ovat pienen maan mahdollisuudet vaikuttaa EU:ssa? Entä yksittäisen parlamentin jäsenen?

HEIDI HAUTALA: Pieni maa voi vaikuttaa parhaiten seuraamalla komission aoitteita tarkoin aivan niiden syntyvaiheista asti. Ennakoivaan ja aktiiviseen EU-vaikuttamiseen on saatava mukaan hallituksen lisäksi parlamentti, kuten Suomessa. Olemme syystä ylpeitä omasta EU-päätöksentekotavastamme. Tärkeätä on myös pitää yhteyttä europarlamentin jäsenten kanssa, eikä vain suomalaisten. Yksittäisellä EU-parlamentin jäsenellä voi olla vaikutusvaltaa jopa enemmän kuin maan ministerillä. Kokemus ja taitava verkostoituminen saavat hyvät aloitteet toteutumaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp