Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) kannattaa 6+6+6 -mallia

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa (TANE) on edustettuna kuusi suurinta
eduskuntapuoluetta ja se kannattaa vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista
6+6+6 -mallin pohjalta. Mallissa toteutuvat vanhempainvapaan uudistamisen
keskeisimmät tavoitteet: lasten hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden
toimeentulon parantaminen, miesten vanhemmuuden vahvistaminen sekä naisten
syrjinnän vähentäminen työmarkkinoilla.[:]

Vanhempainvapaiden tasaisempi jakaminen edistää sukupuolten tasa-arvoa työ- ja
perhe-elämässä. Se vähentää naisten syrjintää työhönotossa, tukee
etenemismahdollisuuksia työelämässä ja kaventaa sukupuolten palkkaeroja. Malli
myös tasoittaa kustannuksia naisten ja miesten työnantajien välillä nykyistä
enemmän.

6+6+6 -malli kannustaa isiä käyttämään vanhempainvapaita. Pohjoismaisen
kokemuksen mukaan isät käyttävät nimenomaan heille nimettyjä vapaita. Isät
voivat 6+6+6 -mallissa valita niin halutessaan vain lyhyemmän
vanhempainvapaakauden tai pelkän isyysvapaan pitämisen. Korvamerkitty
isäkiintiö antaisi kuitenkin isälle mahdollisuuden itsenäiseen lapsen
hoitamiseen ja pohjan rakentamiseen isän ja lapsen suhteelle.

Lapsiperheiden taloudellinen tilanne kohenee perheissä, joissa vanhemmat voivat
hoitaa lasta ansiosidonnaisen vanhempainrahan turvin nykyistä pidempään.

Heidi Hautala korostaa, että yksinhuoltajaperheiden lasten yhdenvertainen
kohtelu muiden lasten kanssa tulee turvata. Yksinhuoltajan tulee voida käyttää
isälle kiintiöity osuus, mikäli toista vanhempaa ei ole. Vastaavasti etäisien
asemaa tulee parantaa välittömästi lisäämällä heidän oikeuksiaan käyttää
perhevapaita. Tämä tukee etäisän ja lapsen läheistä suhdetta.

Vanhempainvapaita uudistettaessa on otettava huomioon myös perheiden
monimuotoisuus. Oikeudet ja etuudet tulee ulottaa yhtäläisesti koskemaan myös
samaa sukupuolta olevien vanhempien perheisiin. Tämä on tärkeää myös lasten
yhdenvertaisuuden kannalta.

Myös opiskelijoiden ja asevelvollisuuttaan sekä siviilipalvelustaan
suorittavien vanhemmuuden tukemista on vahvistettava. Opiskelun ja perhe-elämän
yhteensovittamista tulee tukea palauttamalla opintorahan huoltajakorotus
opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän (2009) esityksen mukaisesti.
Varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten isyysvapaata tulee pidentää vastaamaan
muiden isien isyysvapaata.

Hautala korostaa, että vanhempainvapaiden kustannuslaskelmissa tulisi esittää
arvio myös syntyvistä säästöistä. Pelkkien vakuutusperusteisten bruttokulujen
esittäminen saa kustannukset näyttämään suuremmilta kuin miksi ne
todellisuudessa muodostuvat. Suoria säästöjä syntyy esimerkiksi
päivähoitokuluista ja kotihoidon tuesta.  Joustava 6+6+6 -malli tarjoaisi myös
merkittäviä epäsuoria säästöjä lasten ja perheiden hyvinvoinnin kasvun myötä.

Heidi Hautala jätti lausuman vanhempainvapaatyöryhmän mietintöön.

Facebook
Twitter
WhatsApp