Ratkaisuehdotus Euroopan yhteisöjen komission kanteessa Itävallan yliopistolain epätasa-arvoisuudesta yhtenevä Hautalan kirjallisen kysymyksen kanssa

Heidi Hautala teki europarlamenttikautenaan 4. tammikuuta 2000 kirjallisen kysymyksen komissiolle koskien Itävallan yliopistolain epätasa-arvoisuutta.

Vastauksessaan komissaari Viviane Reding yhtyi Hautalan huoleen lain epätasa-arvoisuudesta, ja komissio aloitti asiassa perustamissopimuksen mukaisen rikkomusmenettelyn.[:]

Suomi tuki väliintulokirjelmässään komissiota yhteisöjen tuomioistuimessa todeten Itävallan lainsäädännön olevan syrjivä, koska toisessa jäsenvaltiossa tutkintonsa suorittaneille asetetaan edellytys, joka ei koske Itävallassa tutkintonsa suorittaneita.

20. päivänä tammikuuta 2005 päivätyssä ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies F.G.Jacobs ehdottaa tuomioistuimelle, että sen tulisi todeta, ettei Itävalta ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että muissa jäsenvaltioissa toisen asteen koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat päästä sen järjestämään korkeakoulu- ja yliopistokoulutukseen samoin edellytyksin kuin toisen asteen koulutuksen Itävallassa suorittaneet henkilöt.

Facebook
Twitter
WhatsApp