Lintudirektiivi saattaa pelastaa Vuotoksen

“Euroopan komissio saattaa käynnistää Suomea vastaan uuden sopimusrikkomusmenettelyn lintudirektiivin nojalla, mikäli Vuotoksen alue ei sisälly valtioneuvoston hyväksymään NATURA-luetteloon,” päättelee Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala komissiolta saamansa kirjeen perusteella. [:] Komissio ei ole haudannut Hautalan jo yli kaksi vuotta sitten tekemää kantelua Vuotoksen allashankkeesta. Heidi Hautala on lähettänyt komission ympäristönsuojelun pääosastoon uutta näyttöä Vuotoksen alueen luonnonarvoista. Tuorein komission vastauskirje liittyy tähän. Komission tiedossa on nyt myös se, että Vuotoksen alue täyttää Euroopan laajuisten tärkeiden lintualueiden (Important Bird Areas, IBA) kriteerit. IBA-kriteerit ja -luettelon vahvistaa kansainvälinen lintujen suojelujärjestö BirdLife International. Luettelo on alun perin laadittu yhteistyössä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa. Se perustuu luonnontieteellisiin tosiasioihin. Tuomioistuin nojautuu IBAan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tiistaina 19.5.1998 julkaistussa päätöksessään todennut, että Hollanti on rikkonut lintudirektiiviä, kun se on määritellyt suojelualueiksi pinta-alaltaan ja lukumäärältään huomattavasti pienempiä alueita kuin IBA-luettelo edellyttäisi. Tuomioistuin toteaa päätöksessään, että IBA on osoittautunut tässä tapauksessa ainoaksi asiakirjaksi, jonka tieteellinen todistusarvo tekee mahdolliseksi arvioida sitä, missä määrin vastaajana oleva jäsenvaltio on noudattanut velvoitettaan osoittaa erityissuojelualueiksi lukumääräisesti ja kooltaan sopivimmat alueet eri lintulajien suojelemiseksi. Päätöksestä käy selvästi ilmi myös se, että taloudellisilla tekijöillä ei voi perustella jonkin alueen jättämistä suojelun ulkopuolelle. Tuomioistuin korostaa, että “direktiivin 2 artiklassa mainittuja taloudellisia vaatimuksia ei saa ottaa huomioon valittaessa erityissuojelualueita ja määritettäessä niiden rajoja”. Komission ympäristönsuojelun pääosaston luonnonsuojeluyksikkö valmistelee parhaillaan lausuntoa Vuotoksen alueesta. Hautala pitää mahdollisena, että uusi sopimusrikkomusmenettely aloitetaan, mikäli Vuotoksen alue ei sisälly hallituksen lopulliseen NATURA-luetteloon. Hallituksen päätöstä odotetaan kesäkuun alussa.

Facebook
Twitter
WhatsApp