Kirjallinen kysymys Mankala-periaatteesta

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2217/10[:]
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE)
komissiolle

Aihe: Teollisuuden Voima Oy:n peitetty osingonjako

Suomessa eräät voimayhtiöt, kuten Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaa rakennuttava Teollisuuden Voima Oy (TVO), myyvät tuottamansa sähkön yhtiön osakkaille omakustannushintaan. Käytäntöä on pidetty periaatteessa laillisena, koska korkein hallinto-oikeus (KHO) hyväksyi sen kahdessa ratkaisussaan vuosina 1963 ja 1968 (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 B II 521). Toinen ratkaisuista koski Oy Mankala AB:tä, siksi tätä toimintamallia alettiin kutsua Mankala-periaatteeksi.

Kilpailu- ja verolainsäädännöt ovat 1960-luvun jälkeen muuttuneet paljon, ei vähiten siksi, että Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Nykyinen lainsäädäntö kieltää osakeyhtiötä myymästä tuotettaan osakkaille erikoishinnalla. Jos osakeyhtiö myy osakkaille tuotettaan markkinahintaa halvemmalla, se katsotaan peitetyksi osingonjaoksi ja hyöty veronalaiseksi tuloksi. Jostakin syystä Suomi kuitenkin edelleen sallii sähköyhtiöiden toiminnan Mankala-periaatteella. Toisin sanoen sähköyhtiöiden sallitaan poiketa muita yhtiöitä koskevista verotuksen ja reilun kilpailun periaatteista.

Katsooko komissio EUn kilpailulainsäädännön periaatteiden mukaiseksi, että sähköyhtiöt, kuten TVO, saavat myydä sähköä osakkailleen markkinahinnasta poikkeavaan hintaan?

 
E-2217/10 FI
Komission jäsenen Joaquín Almunian
komission puolesta antama vastaus
(30.4.2010)

Parlamentin jäsenet tuovat esiin sen, että Suomessa eräät muiden teollisuusyritysten määräysvallassa olevat voimalaitokset saavat myydä tuotettua sähköä osakkeenomistajilleen omakustannushintaan (nk. Mankala-periaate). Suomen korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan omistajien ei katsota saavan osinkoa tai verotettavaa tuloa ostaessaan sähköä tällaiseen markkinahintaa alhaisempaan hintaan. Parlamentin jäsenet kyseenalaistavat sen, onko tällainen verokohtelu EU:n kilpailusääntöjen mukainen.

Komissio ei tunne parlamentin jäsenten mainitseman verotuskäytännön yksityiskohtia. Komissio ei siis voi vielä tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Se kuitenkin pyytää Suomelta tiedot, jotka tarvitaan asian arvioimiseksi erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyvien valtiontukia koskevien sääntöjen nojalla.

Facebook
Twitter
WhatsApp