Itämeri tarvitsee apuasi

Tervehdyspuheenvuoro Lupaus Itämerelle -suojelukampanjan lanseeraustilaisuudessa 13.8.2011

“Itämeri on maailman saastunein meri, ja se tarvitsee sinun apuasi.” [:]Näin vedotaan
oikeutetusti Suomen Merimieskirkon ja WWF Suomen uuden hankkeen lupausitämerelle.fi -sivustolla. On hienoa, että on toteutettu tällainen uusi väylä osallistua Itämeren tilan parantamiseen.

Euroopan suurimmaksi autiomaaksikin nimetyn Itämeren huono tila on saanut meidät
ymmärtämään, että meret eivät ole pohjattomia kaatopaikkoja.

Ihmistoiminnasta syntyvät typpi- ja fosforipäästöt aiheuttavat rehevöitymistä ja
Itämeren eliöstön yksipuolistumista. Lisääntyneiden levien ja kasvien hajoaminen
merenpohjassa aiheuttaa happivajetta.

Itämerestä nauttimista estävät sinileväkukinnot ovat viimeistään herättäneet ihmiset
ymmärtämään, että Itämeren saastuminen koskettaa kaikkia. Tarvitaan toimia kaikilta
aina hallituksista ja EU-päättäjistä mökkiläisiin. Itämeren pelastamiseksi meidän
kaikkien on vähennettävä päästöjä.

Itämeren rehevöitymisen suurin aiheuttaja on maatalous. Suomen on hoidettava oma
osuutensa Itämeren suojelussa: on säädettävä sitovat ravinnepäästörajoitukset. Sekä
maatalouspolitiikasta että Itämeren pelastamisesta ollaan Suomessa paljolti yhtä
mieltä, mutta näiden kahden asian välille pitää rakentaa vahva yhteys.

Suomen toimet eivät yksin riitä, vaan tarvitaan aktiivista kansainvälistä yhteistyötä.
Itämeren suojelemiseksi on solmittu useita kansainvälisiä monenkeskisiä sopimuksia.
Niitä pitää kunnioittaa.

Typpi- ja fosforivalumat voidaan saada kuriin vain EU:n maatalouspolitiikkaa ja
ympäristötukijärjestelmää uudistamalla, sillä Itämeri on lähes EU:n sisämeri.
Ympäristötuen kriteerejä on tiukennettava. Tuki tulee suunnata luomuviljelyyn ja
sitoa käytäntöihin, jotka vähentävät ravinnekuormitusta ja vesiensuojelua.
Kustannukset pitää korvata viljelijöille.

Kuten sanottu, maatalous ei ole yksin syypää Itämeren katastrofaaliseen tilaan.
Kalankasvatuksen ravinnekuormitukseen on puututtava ja vaarantuneiden lajien
kalastusta rajoitettava nykyistä enemmän.

Myös ilmastonmuutos rehevöittää Itämerta, kun lisääntyvät sateet huuhtovat mereen
lisää ravinteita ja pintaveden lämpeneminen pahentaa pohjan happikatoa. Meidän
jokaisen ekoteot ovat myös kädenojennus Itämerelle.

Kiitän Lupaus Itämerelle -hanketta myös keskittymisestä uhkaavien onnettomuuksien
ennaltaehkäisemiseen. Itämeri on erittäin herkkä öljysaasteille. Öljykuljetusten
lisääntyessä onnettomuusriski kasvaa. Kylmässä Itämeressä öljy hajoaa normaalia
hitaammin. Pahinta olisi suuronnettomuus, mutta jo nykyisin pienet, mutta jatkuvat
päästöt rasittavat koko ekosysteemiä. Rannikko- ja avomeriöljyntorjuntaan on
taattava riittävät määrärahat.

Itämeri on ainutlaatuinen haavoittuvainen meri. Se tarvitsee apuasi.

Heidi Hautala
Kehitysministeri

Facebook
Twitter
WhatsApp