Heidille tehtävä ajaa hallintolakia EU:lle

Heidi nimitettiin  hallintomenettelylain pysyväksi esittelijäksi parlamentin oikeusasioiden valiokunnassa tällä viikolla.
Lain tarkoituksena on saada EU:n hallinto palvelemaan kansalaisia paremmin. Siinä määriteltäisiin eri toimielimille ja virastoille yhdenmukaiset periaatteet sille, missä ajassa ja minkälaista palvelua kansalaisten tulee saada virkamiehiltä.

“Olen iloinen tästä tehtävästä. Se koskettaa hyvin monia kansalaisille tärkeitä asioita, kuten EU:n avoimuutta ja kohtuuaikaista palvelua.
Yleistä hallintomenettelylakia ei siis vielä ole, on vain kirjava joukko erillisiä sääntöjä. Nyt uskon, että aika on kypsä tälle parlamentin jo vuosia tavoittelemalle hankkeelle.”

Esittelijän tavoitteena on saada komissio laatimaan esitys hallintolaiksi.
“Ryhdyn käymään keskustelua parlamentin puolesta komission ja neuvoston suuntaan. Taustatyötä on tehty paljon, ja vastaavat komissaarit Georgieva ja varapuheenjohtaja Timmermans ovat osoittaneet, että komissiolla on ensi kertaa myönteinen asenne.”

Oikeus hyvään hallintoon (artikla 298) on Lissabonin sopimuksessa ainoa oikeusperusta, jota ei ole sovellettu käytännössä.
“EU:n entinen oikeusasiamies Jacob Söderman kertoi aikanaan, miten hyvän hallinnon periaatteisiin tulisi kirjata se, että virkamiesten on kohdeltava kansalaisia kohteliaasti. Se herätti hämmennystä, eikä siksi, että se oli muka itsestään selvää. Nyt on aika todeta myös, että avoimuus on tärkeä osa kansalaisten oikeutta hyvään hallintoon.”

Facebook
Twitter
WhatsApp