Euratomin ristiriitaiset polttoainesopimuspäätökset

Euroopan atomienergiayhteisö Euratom kieltäytyi hyväksymästä Unkarin Paksin kaupunkiin suunnitellun ydinvoimalan polttoainesopimuksia. Paksiin suunniteltujen ydinreaktorien rakentamisesta ja ylläpidosta olisi vastannut venäläinen Rosatom. Myös polttoaine olisi tullut Venäjältä.

Unkarin riippuvuus Venäjän toimittamasta ydinpolttoaineesta on jo ennestään 100 prosenttia. Nyt Euratom kieltäytyi hyväksymästä Unkarin suunnitelmia nojata myös kahden uuden reaktorin polttoaineessa Venäjään.

Olkiluodon kaksi ydinreaktoria toimivat amerikkalaisen Westinghousen polttoaineella. Suomen ydinvoimantuotannon riippuvuus Venäjän polttoaineesta on 35,9 prosenttia. Fennovoiman ehkä valmistuttua riippuvuus olisi jo 56 prosenttia (oletuksella, että Olkiluodon surullisenkuuluisa kolmosyksikkö ei tule verkkoon meidän käsityskykymme rajoissa olevassa ajassa). Riippuvuutta arvioitaessa on myös arvioitava huoltovarmuusongelma, jonka aiheuttaisivat yksittäiseen laitokseen, Fennovoimaan kohdistuvat polttoaineentoimitusvaikeudet.

Käytännössä EU on nyt pysäyttänyt Rosatomin uudet ydinvoimalahankkeet Unkarissa, kun se on vahvistanut, että hankkeen polttoainesopimukset ovat EU-oikeuden vastaisia. Mikäli Unkari haluaa jatkaa kyseenalaista hankettaan, sen tulee joko löytää vaihtoehtoinen toimittaja muualta ja epäilemättä taivutella Venäjä sen jälkeen neuvottelemaan polttoainesopimukset uudelleen  Kumpikin on työläs ja vaikea tie Unkarille – ja hyvä niin.

Ydinvoimaloiden polttoainesopimuksien hyväksyminen kuuluu Euratomin toimivaltaan. Juuri muille ei tietoa Paksin sopimuksista olekaan tihkunut. Viime viikolla Unkarin parlamentti päätti kansalliseen turvallisuuteen vedoten jatkaa polttoainesopimuksien salaamista vielä 30 vuodella.

Yhtä lailla salassapidettävä on Rosatomin suunnitteleman Fennovoiman ydinvoimalan polttoainesopimus.

Kansalaisilla pitää mielestäni olla oikeus arvioida ydinvoimalaitosten polttoainesopimusten vaikutusta ympäristöön, terveyteen ja yleiseen turvallisuuteen. Siksi pyysin joulukuussa Euratomilta Fennovoiman ja venäläisen toimittajan TVEL:n välistä polttoainesopimusta, jonka Euratom ja komissio olivat hyväksyneet. Vetosin EU:n avoimuusasetukseen, jonka mukaan EU-kansalaisilla tulee olla pääsy viranomaisten hallussa oleviin asiakirjoihin. Tämä ei kuitenkaan onnistunut.

En tyytynyt saamaani kielteiseen vastaukseen, vaan penäsin tietoja vielä uudestaan vedoten myös kansalaisten ympäristöä koskevan tiedonsaannin takaavaan Århusin sopimukseen.

Euratom on luokitellut Fennovoiman polttoainesopimuksen salaiseksi, koska se sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, sekä tietoja, joiden paljastuminen voisi olla vaaraksi kansainvälisille suhteille.

Euratom katsoo, että polttoaineen alkuperää, koostumusta ja polttoainetoimituksia koskevien tietojen paljastaminen voisi vaarantaa yleisen turvallisuuden ja olisi siten vastoin yleistä etua. Edelleen, koska on mahdotonta erottaa yleisen turvallisuuden vaarantava tieto asiakirjojen muusta sisällöstä, tietoja asiakirjasta ei voitu miltään osin luovuttaa.

Osoittaa melkoista sokeutta vedota vaaraan, joka sopimuksen julkistamisesta voisi aiheutua EU:n tai sen jäsenvaltion suhteille Venäjään. Nyt eletään Ukrainan takia poliittista kriisiä, jonka kenties konkreettisin oppi on vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän energiasta. Komissio on energiaturvallisuustiedonannossaan vieläpä vaatinut lisää läpinäkyvyyttä EU-valtioiden kolmansien maiden kanssa tekemiin energiasopimuksiin. Kaasu ei todellakaan ole ainoa riippuvuuden aiheuttaja.

Komissio antoi tänään ilmeisen paniikin keskellä sekavaa tietoa dramaattiseksi muuttuneesta tilanteesta. Vaikka Unkari on julistanut oman polttoainesopimuksensa salattavaksi 30 vuodeksi, ilmeisesti komissio käy keskustelua Unkarin kanssa sopimusta koskevien asiakirjojen jonkinasteisesta julkistamisesta.

Komission suomalainen tiedottaja väitti, että Fennovoiman polttoainesopimusta koskevat tiedot olisivat julkisia ja löytyisivät komission nettisivuilta. Eivät todellakaan löydy. Siksi ryhdyin niitä vaatimaan.

Euratom on todennut minulle antamassaan kielteisessä päätöksessä, että komissiolla on oikeus kumota sen päätös.

Vaadinkin nyt välittömästi komissiota kumoamaan kyseisen yleistä oikeustajua loukkaavan päätöksen. Euratomin ratkaisukäytäntö ei ole hyväksyttävissä, sillä ei ole mitään mahdollisuutta arvioida, missä tapauksissa Euratom katsoo sopimuksen olevan EU-oikeuden mukainen (Fennovoima) ja missä tapauksissa taas ei (Paks). Kansalaisilla on oikeus tutustua siihen – yleisen turvallisuuden ja kansainvälisten suhteiden nojalla.

Asiakirjapyynnöt ja Euratomin vastaukset:

Asiakirjapyyntö Euratomiin 2.12.2014

Euratomin vastaus ensimmäiseen asiakirjapyyntöön 30.12.2014

Toinen asiakirjapyyntö Euratomiin 23.1.2015

Euratomin lisäaikapyyntö 12.2.2015

Euratomin vastaus toiseen asiakirjapyyntöön 5.3.2015

Facebook
Twitter
WhatsApp