Dublin II -asetus ei toimi

Heidi Hautala jätti tammikuussa komissiolle ja neuvostolle kirjallisen kysymyksen Dublin II-asetuksen soveltamisesta. [:]Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuore ratkaisu osoittaa, että Dublin II -asetus ei toimi asianmukaisesti. Kreikan olot turvapaikanhakijoille ovat niin huonot, että Kreikkaan ei voi tällä hetkellä palauttaa turvapaikanhakijoita, vaikka Dublin II-asetus niin vaatii.

Kirjallinen kysymys neuvostolle:

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa M.S.S. vastaan Belgia ja Kreikka (asiakirjanumero 30696/09) tekemän päätöksen vaikutukset Dublin II -asetuksen soveltamiseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto antoi 21. tammikuuta 2011 pitkään odotetun ratkaisunsa asiassa M.S.S. vastaan Belgia ja Kreikka (ratkaisupyyntö numero 30696/09). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi ratkaisussaan muun muassa, että (Dublin II -asetuksen mukaiset) karkotukset Kreikkaan rikkovat selkeästi Euroopan ihmisoikeussopimusta Kreikassa sovelletun turvapaikkamenettelyn puutteet huomioon ottaen. Tuomioistuin katsoi, että jäsenvaltio, tässä tapauksessa Belgia, rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta (muun muassa sen 3 ja 13 artiklaa), jos se saattaa turvapaikanhakijan alttiiksi Kreikassa noudatetulle turvapaikkamenettelylle.

Esitän edellä todetun johdosta seuraavat kysymykset:

– Voiko neuvosto tehdä selväksi kantansa Euroopan ihmisoikeussopimuksen muodostaman oikeudellisen kehyksen merkitykseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin, pitäen mielessä EU:n antamat (oikeudelliset) sitoumukset liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen sekä kaikissa EU:n toimielimissä käynnistetyt aloitteet kyseisen prosessin tukemiseksi?

– Voiko neuvosto tehdä selväksi, miten edellä mainittu ratkaisu vaikuttaa Dublin II -asetuksen toimintaan, kun otetaan huomioon, että nyt kaikki jäsenvaltioiden toimeenpanemat karkotukset Kreikkaan ovat vastoin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä yleissopimusta?

– Yhtyykö neuvosto näkemykseen, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama ratkaisu osoittaa, että Dublin II -asetus ei toimi asianmukaisesti? Jos neuvosto vastaa kieltävästi, voiko se todeta yksiselitteisesti katsovansa Dublin II -asetuksen toimivan tarkoituksenmukaisesti?

– Voiko neuvosto ilmaista selvästi sen, katsooko se Dublin II -asetuksen noudattavan täysimääräisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 2 kohdassa vahvistettua jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden periaatetta? Jos neuvoston vastaus on myönteinen, onko neuvosto siinä tapauksessa sitä mieltä, että nykyinen jakojärjestelmä on näin ollen täysin kyseisen periaatteen mukainen ja että sitä ei ole tarpeen muuttaa?

– Aikooko neuvosto puuttua meneillään oleviin Dublin II -asetuksen uudelleenlaatimista koskeviin neuvotteluihin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun huomioon ottamiseksi?

 

Kirjallinen kysymys komissiolle:

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa M.S.S. vastaan Belgia ja Kreikka (asiakirjanumero 30696/09) tekemän päätöksen vaikutukset Dublin II -asetuksen soveltamiseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto antoi 21. tammikuuta 2011 pitkään odotetun ratkaisunsa asiassa M.S.S. vastaan Belgia ja Kreikka (ratkaisupyyntö numero 30696/09). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi ratkaisussaan muun muassa, että (Dublin II -asetuksen mukaiset) karkotukset Kreikkaan rikkovat selkeästi Euroopan ihmisoikeussopimusta Kreikassa sovelletun turvapaikkamenettelyn puutteet huomioon ottaen. Tuomioistuin katsoi, että jäsenvaltio, tässä tapauksessa Belgia, rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta (muun muassa sen 3 ja 13 artiklaa), jos se saattaa turvapaikanhakijan alttiiksi Kreikassa noudatetulle turvapaikkamenettelylle.

Esitän edellä todetun johdosta seuraavat kysymykset:

– Voiko komissio tehdä selväksi kantansa Euroopan ihmisoikeussopimuksen muodostaman oikeudellisen kehyksen merkitykseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin, pitäen mielessä EU:n antamat (oikeudelliset) sitoumukset liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen sekä kaikissa EU:n toimielimissä käynnistetyt aloitteet kyseisen prosessin tukemiseksi?

– Voiko komissio tehdä selväksi, miten edellä mainittu ratkaisu vaikuttaa Dublin II -asetuksen toimintaan, kun otetaan huomioon, että nyt kaikki jäsenvaltioiden toimeenpanemat karkotukset Kreikkaan ovat vastoin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä yleissopimusta?

– Yhtyykö komissio näkemykseen, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama ratkaisu osoittaa, että Dublin II -asetus ei toimi asianmukaisesti? Jos komissio vastaa kieltävästi, voiko se todeta yksiselitteisesti katsovansa Dublin II -asetuksen toimivan tarkoituksenmukaisesti?

– Kun otetaan huomioon, että edellä mainittu ratkaisu tekee käytännössä mahdottomaksi sen, että jäsenvaltiot voivat karkottaa turvapaikanhakijoita Kreikkaan, voiko komissio kertoa, mitä menettelyä, esimerkiksi “suvereniteettilauseketta”, jäsenvaltioiden olisi vastedes noudatettava?

– Voiko komissio ilmaista selvästi sen, katsooko se Dublin II -asetuksen noudattavan täysimääräisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 2 kohdassa vahvistettua jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden periaatetta? Jos komission vastaus on myönteinen, onko komissio siinä tapauksessa sitä mieltä, että nykyinen jakojärjestelmä on näin ollen täysin kyseisen periaatteen mukainen ja että sitä ei ole tarpeen muuttaa? Jos komissio vastaa kieltävästi, miten komissio aikoo toteuttaa kyseistä periaatetta unionin yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä?

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean Lambert, Tatjana Ždanoka, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala

Facebook
Twitter
WhatsApp