ankkeita ei saa käsitellä vanhentuneen lain mukaisesti

‘- Enestamin tuoreet lupaukset uraanikaivoshankkeiden YVA:sta oikeansuuntaisia.

Kaivoshankkeet ovat herättäneet ihmiset huomaamaan, että vuodelta 1965 peräisin oleva kaivoslaki ei ole ajan tasalla kansalaisten osallistumisoikeuksien, oikeussuojakeinojen, ympäristönsuojelun sekä muiden maankäyttöön liittyvien näkökohtien osalta. Lakialoitteessa edellä esitetyt puutteet korjataan.[:]

Kaivoslakiin toivotaan muutosta, jotta Suomen vanhentunutta lainsäädäntöä ei voitaisi käyttää hyväksi.

– Se, että nykyistä kaivoslakia markkinoidaan ulkomaisille yrityksille “edistyksellisenä”, osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä kansalaisten perusoikeuksista sekä nykyaikaisen luonnon- ja ympäristönsuojelun asettamista vaatimuksista. Talouden rakennemuutos ja tuotannon kansainvälistyminen ovat saaneet aikaan sen, että nykyisen kaivoslain vanhentuneisuudesta hyötyy nimenomaan muu kuin suomalainen elinkeinoelämä, Heidi Hautala toteaa.

Vuonna 1965 laaditussa kaivoslaissa uraanille ei ole annettu mitään erityisasemaa, vaan sitä kohdellaan kaivannaisena muiden joukossa. Yhtä uraanikiloa kohden syntyy louhinnan ja rikastamisen yhteydessä kaksi tuhatta kiloa radioaktiivisia ja myrkyllisiä jätteitä. Tästä syystä uraanin, toriumin tai muun radioaktiivisen aineen louhintaa on käsiteltävä erityisellä huolellisuudella.

– Ympäristövaikutusten arviointia on vaadittava kaikilta sellaisilta kaivoshankkeilta, joissa haetaan lupaa uraanin, toriumin tai muun radioaktiivisen aineen louhintaan, koelouhintaan, rikastamiseen tai käsittelyyn, eikä rajaa tule asettaa sen perusteella, mikä on louhinnan suuruusluokka tai minkä kokoisesta kaivoksesta on kyse. Onkin hienoa, että ympäristöministeri Enestam on luvannut viipymättä korjata asetusta ympäristövaikutusten arvioinnista siten, että uraanikaivoshankkeista on aina hankkeen koosta riippumatta tehtävä YVA. Ministeri Enestam ei kuitenkaan esitä, että tämä velvoite koskisi jo valtausvaiheen koelouhintaa, Hautala toteaa.

Vuodesta 1999 vireillä ollut kaivoslain kokonaisuudistus on myöhässä, joten Hautalan mielestä on toimittava välittömästi. Aloitteessa esitetään, että muutokset koskisivat myös niitä kaivosvaltaushakemuksia, jotka parhaillaan ovat KTM:n käsiteltävänä.

– Ympäristönsuojelulaki vaikutti voimaan astuessaan jopa jo myönnettyihin ympäristölupiin. Sitä paitsi nykyinen kaivoslaki on pahasti ristiriidassa perustuslain kanssa. Olisikin skandaali, jos nyt jätetyt valtaushakemukset käsiteltäisiin vanhentuneen kaivoslain mukaisesti, Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp